Advertisment Archives - Andrew and Pauline's Blog

就是在中間,學會了分享!

三兄妹… 對上,大哥,是家族裏的第一個男丁. 對下,細妹,是家族裏的唯一女丁,也是年紀最小的孩子. 最近,電視裡有個廣告,每次我都好有共鳴…廣告裡個小朋友唔中意新來的細佬…將佢D玩具收埋晒等佢無得玩…但最後最後其實都係錫佢既… 係,從小到大我都好中意做D野get人attention, 無計, 比起佢兩個,唔出聲真係無人知我死鬼左!! 妹妹到宜家都會投訴我小時候對她的搗蛋,什麼什麼將牛津字典偷偷放入佢個書包 (重死佢), 再發然當時學校是違禁的水壺電話係佢個書包入面(仲要係發聲個隻, 嘈死佢), 最後發現是日功課俾神秘人物擦走(嚇死佢)….哈哈…好過癮! 大個喇…其實我都幾中意我自己既身份,有哥哥,又有個妹比我老點,又可以學識分享既樂趣,小一點焦點都好公平呀 :) 顧下人感受,分享一齊食,比D呀哥,比D呀妹, 一定係好味D,開心D