Mickey in the Cage!

自上次話發現米奇係公司之後, 放好左個老鼠籠,
其實第二日就捉到隻mickey!!

死野….食晒我隻雞翼!!!!!! 得返D骨,
仲要當我返到公司見到佢時佢好cute咁卷埋係度訓教!!

因為唔想見到佢, 所以用左個盒笠住!!! 等食環署D人收貨!!

最後連個籠都比埋食環署!! 佢地仲話隻老鼠好精靈…ew!!!!!!!

One comment

Comments are closed.